E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Odluka o prometovanju cestovnog turističkog vlaka na području Općine Punat - Savjetovanje je zatvoreno

27.03.2023.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana.
 

U prilogu Vam donosimo Odluku o prometovanju cestovnog turističkog vlaka na području Općine Punat te vas pozivamo da sudjelujete u ovom savjetovanju svojim komentarima, primjedbama i prijedlozima.

Ovom Odlukom propisuju se uvjeti i način obavljanja prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom na području Općine Punat, te uvjeti i postupak izdavanja Rješenja za obavljanje prijevoza putnika cestovno - turističkim vlakom.

Za sve dodatne upite, sudionici savjetovanja mogu se obratiti Nataši Kleković, dipl.iur., savjetnica za imovinsko-pravne i opće poslove, putem elektronske pošte na e-mail adresu: natasa.klekovic@punat.hr ili  pismeno na adresu Općine Punat, Novi put 2, 51521 Punat.

Savjetovanje ostaje otvorenim do 27. travnja 2023. godine.

Hvala na sudjelovanju!