E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - 1. izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za 2023. godinu - Savjetovanje je zatvoreno

24.03.2023.

Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za 2023. godinu određuje se upravljanje pomorskim dobrom na području Općine Punat u pogledu davanja koncesijskih odobrenja u 2023. godini te utvrđuje:
 
-  plan redovnog upravljanja pomorskim dobrom u općoj upotrebi,
-   plan prihoda i rashoda sredstava za redovno upravljanje pomorskim dobrom,
-   popis djelatnosti utvrđenih Uredbom - Jedinstvenim popisom djelatnosti na pomorskom dobru za koje se na području Općine Punat može izdati koncesijsko odobrenje,

-  mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti. 
 

Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje zainteresirane javnosti s 1. izmjenama i dopunama Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu te prikupljanje prijedloga i primjedbi zainteresirane javnosti koji će se razmatrati i eventualno prihvatiti. 
 

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13,85/15 i 69/22) jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata, kada se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.
 
U prilogu donosimo 1. izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za 2023. godinu te vas pozivamo da sudjelujete u ovom savjetovanju svojim komentarima, primjedbama i prijedlozima koje podnosite na priloženom obrascu za sudjelovanje u e-Savjetovanju. Za sve dodatne upite možete se obratiti Anamariji Rimay Bjelobaba, pisanim putem na e-mail adresu: anamarija.rimay@punat.hr, telefon: 051/855-689 ili poštom na adresu Općine Punat, Novi put 2, 51521 Punat.
 

Savjetovanje ostaje otvorenim do 23. travnja 2023. godine.