Izbori za članove u EU parlament

09.04.2014.
Obavijesti

Birači s prebivalištem u Primorsko-goranskoj županiji mo gu izvršiti pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača u Uredu državne uprave u Primorsko- goranskoj županiji, na slijedećim mjestima:

Birači gradova Rijeke, Bakra, Kastva, Kraljevice i op ć ina Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo
mogu izvršiti uvid u registar birača u Službi za opću upravu – Rijeka, Riva 10, soba 120, I kat ili dobiti informacije na telefon 354-44 3 od 8,30 do 15,30 sati. Birači Grada Crikvenice, Grada Novog Vinodolskog i Općine Vinodolske mogu izvršiti uvid u registar birača u Matičnom uredu Crikvenica, Preradovi ć a 6 ili dobiti informacije na telefon 354-414 od 7,30 do 14,30 sati.

Birači i Grada Čabra mogu izvršiti uvid u registar bira č a u Matič nom uredu Č abar, Zaobilaznica 1 ili dobiti informacije na telefon 35 4-629 od 7,30 do 14,30 sati. Bira č i Grada Delnica i op ć ina Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Skrad i Rav na Gora mogu izvršiti uvid u registar bira č a u Mati č nom uredu Delnice, Trg 138. brigade HV 4 ili dobiti informacije na telefon 354-637 od 7,30 d o 14,30 sati.

Bira č i Grada Krka i op ć ina Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik mogu izvršiti uvid u registar bira č a u Mati č nom uredu Krk, Bana Jela č i ć a 5 ili dobiti informacije na telefon 354-345 od 7,30 do 14,30 sat i. Bira č i Grada Malog Lošinja i Grada Cresa mogu izvršiti uvid u registar bira č a u Mati č nom uredu Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7 ili d obiti informacije na telefon 354-658 od 7,30 do 14,30 sati.

Bira č i Grada Opatije i op ć ina Lovran, Matulji i Moš ć eni č ka Draga mogu izvršiti uvid u registar bira č a u Mati č nom uredu Opatija, M. Tita 8 ili dobiti informacije na telefon 354-674 od 8,30 do 15,30 sati.

Bira č i Grada Raba i Op ć ine Lopar mogu izvršiti uvid u registar bira č a u Mati č nom uredu Rab, Trg Municipium Arba 2 ili dobiti informacije n a telefon 354-607 od 7,30 do 14,30 sati. Bira č i Grada Vrbovskog mogu izvršiti uvid u registar bira č a u Mati č nom uredu Vrbovsko, Dobra 4 ili dobiti informacije na telefon 354-623 o d 7,30 do 14,30 sati.

Uvid u registar bira č a može se izvršiti svakim radnim danom od ponedjelj ka do petka, a u subotu, 10. svibnja 2014. godine u vremenu od 08, 00 do 14,00 sati.