JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA - TERASA

17.03.2024.
Natječaji

Na temelju članka 5. Odluke o zakupu javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 10/19 i 9/21) i Odluke o lokacijama za zakup javnih površina KLASA: 081-01/24-01/01, URBROJ: 2170-31-02/1-24-5) raspisuje se
 

Javni natječaj za zakup javnih površina- terasa
 

Prikupljaju se ponude za zakup javnih površina- terasa za postavljanje stolova i stolica ugostiteljskih objekata na sljedećoj lokaciji:
 

- Terasa 2 (dio z.č. 8514/1 k.o. Punat), površine 25,08 m2, s početnom zakupninom od 55,00 EUR/m², sukladno skici koja se nalazi u privitku ovog Natječaja

- Terasa 11 (dio z.č. 8514/1 k.o. Punat), površine 60,00 m2, s početnom zakupninom od 55,00 EUR/m², sukladno skici koja se nalazi u privitku ovog Natječaja
 

Javna površina daje se u zakup na rok od 3 godine odnosno do 31. prosinca 2026.godine.
 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom
 

«NE OTVARATI- Natječaj za javne površine- terase»
 

na adresu:
 

OPĆINA PUNAT
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

Novi put 2, 51521 PUNAT
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave obavijesti o raspisanom natječaju u „Novom listu“ do 13,00 sati neovisno o načinu dostave, odnosno do 2. travnja 2024. godine. Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se u „Novom listu“ dana 17. ožujka 2024. godine, a tekst natječaja na oglasnim pločama i Internet stranici Općine Punat.
Ponude koje pristignu 2. travnja 2024. godine nakon 13,00 sati neovisno o načinu dostave smatraju se zakašnjelima.