POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - NABAVA I UGRADNJA RAMPE ZA INVALIDE

17.11.2022.
Natječaji

Predmet nabave je nabava i ugradnja rampe za invalide sukladno troškovniku.

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:

OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

„PONUDA: NABAVA I UGRADNJA RAMPE ZA INVALIDE “

ROK ZA DOSTAVU PONUDE:
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena Naručitelju najkasnije do 22. studenog 2022.godine (utorak), do 12:00 sati.