WIFI4EU PROJEKT

17.09.2021.
Novosti

Općina Punat ugovorila je nabavu opreme i instalaciju pristupnih točaka za javni bežični Internet na temelju Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru instrumenata za povezivanje Europe (CEF): PROGRAM WiFi4EU, sporazum broj INEA/CEF/WiFi4EU/3-2019/005273-046680, koji je sklopila Općina Punat sa Izvršnom agencijom  za inovacije i mreže (INEA) („Agencija”), u okviru ovlasti koje je na nju prenijela Europska komisija („Komisija”). Financiranje provedbe projekta je u 100%-tnom iznosu.
 
Ugovor je sklopljen temeljem provedenog postupka javnog poziva na dostavu ponuda za predmet nabave „Usluga i oprema za instaliranje bežičnog interneta WiFi4EU“, a temeljem ponude ponuditelja FRISD d.o.o. i prema opisu, količinama i jediničnim cijenama iz ponudbenog troškovnika.
 
Ukupna ugovorena cijena iznosi 85.840,00 kn bez PDV-a, odnosno 107.300,00 kn s PDV-om, a  rok izvršenja ugovora je 45 dana.
 
Lokacije na kojima će se instalirati pristupne točke su slijedeće:
1. zgrada općine                               
2. zgrada TZ-a (Pod topol 2)                         
3. zgrada ribarnice               
4. zgrada pošte - dva sektorizirana uređaja                        
5. lokacija punćale - dva sektorizirana uređaja                              
6. lokacija na šetalištu - pored dječjeg igrališta - dva sektorizirana uređja                                 
7. lokacija na šetalištu – kupalište ispod kampa Pile - dva sektorizirana uređaja.