Odluka o dodjeli besplatnih radnih bilježnica i jednokratnoj novčanoj pomoći učenicima s prebivalištem na području Općine Punat

15.07.2021.
Odluke

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 45. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21) općinski načelnik Općine Punat donosi 
ODLUKU o dodjeli besplatnih radnih bilježnica i dopunskih nastavnih sredstava obveznih predmeta i jednokratnoj novčanoj pomoći učenicima s prebivalištem na području Općine Punat

Općina Punat osigurala je u Proračunu Općine Punat za 2021. godinu za školsku godinu 2021./2022. sredstva za nabavu besplatnih radnih bilježnica i dopunskih nastavnih sredstava obveznih predmeta za sve učenike s prebivalištem na području Općine Punat, koji su polaznici Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ – Područne škole Punat te Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka.
Općina Punat u Proračunu Općine Punat za 2021. godinu osigurala je sredstva za dodjelu jednokratne novčane pomoći učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Općine Punat za školsku godinu 2021./2022. u iznosu od 500,00 kuna pojedinačno.

Prilog: