Interdisciplinarna strategija nulte emisije stakleničkih plinova za integrirani održivi razvoj otoka Krka

16.06.2020.

Zbog rastućih cijena energenata, velike ovisnosti Hrvatske o njihovom uvozu, klimatskih promjena, ali i daljnjeg razvoja otoka Krka, Ponikve d.o.o., JLS otoka Krka, interesne skupine, udruženja i nevladine udruge zajedno s konzorcijem sastavljenog iz igr d.o.o.

Prilog: 
Dokumenti

Odluka o raspodjeli rezultata za 2019. godinu

14.05.2020.

Odredbom članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine” broj 124/14,115/15, 87/16, 3/18 i 126/19) propisano je da se rezultat poslovanja utvrđuje na kraju godine na podskupini 922 prebijanjem računa viškova i manjkova po istovrsnim kategorijama i izvorima financiranja (višak prihoda poslovanja i manjak prihoda poslovanja, višak prihoda od nefinancijske imovine i manjak prihoda od nefinancijske imovine, višak primitaka od financijske imovine i manjak primitaka od financijske imovine).

Dokumenti

Izvještaj o izvršenju Programa korištenja sredstava 30% dijela boravišne pristojbe u 2019. godini

14.05.2020.

Člankom 20. Zakona o boravišnoj pristojbi („Narodne novine“ broj 152/08, 59/09, 97/13 i 30/14) propisano je da 30% sredstava boravišne pristojbe turistička zajednica doznačuje općini ili gradu na području kojih je osnovana i koja sredstva se koriste isključivo za poboljšanje uvjeta boravka turista na temelju prethodno usvojenoga zajedničkog programa općine ili grada i turističke zajednice općine ili grada. Na temelju članka 20. Zakona o boravišnoj pristojbi („Narodne novine“ broj 152/08, 59/09, 97/13, 158/13 i 30/14) i članka 31.

Dokumenti

Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2019. godini

14.05.2020.

Člankom 33. stavak 15. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj:  94/13, 73/17, 14/19, 98/19) propisana je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave da predstavničkom tijelu podnese izvješće o izvršenju Programa za prethodnu kalendarsku godinu. Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2019. godini, donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na 28. sjednici održanoj 12. svibnja 2020. godine, a objavljeno je u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 16/20.

Dokumenti

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Punat za 2019. godinu

14.05.2020.

Sukladno članku 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20) postoji obveza izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave da predstavničkom tijelu podnese izvješće o izvršenju Programa za prethodnu kalendarsku godinu istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Punat za 2019. godinu prihvaćeno je na 28. sjednici Općinskog vijeća Općine Punat od 12. svibnja 2020. godine i objavljeno u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 16/20.

Dokumenti

Stranice