Prosinac 2020

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za 2021. godinu - savjetovanje je zatvoreno

16.12.2020.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15) jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata, kada se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za 2021. godinu određuje se upravljanje pomorskim dobrom na području Općine Punat u pogledu davanja koncesijskih odobrenja u 2021. godini te utvrđuje:

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

15.12.2020.

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za pružanje građevinskih tehničko poslovnih usluga u 2021. godini, sukladno priloženoj dokumentaciji. 
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja.

Natječaji

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

15.12.2020.

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za pružanje elektrotehničkih poslovnih usluga u 2021. godini, sukladno priloženoj dokumentaciji. 
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja.

Natječaji

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog proračuna Općine Punat za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu - savjetovanje je zatvoreno

14.12.2020.

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. br. 25/13, 85/15)  tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana.

Stranice