POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - Nabava božićno-novogodišnje iluminacije

13.10.2023.

Predmet nabave je nabava božićno- novogodišnje iluminacije.
 

CPV oznaka: 31522000-1 Svjetla za novogodišnje/božićno drvce.
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 

OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

Natječaji

BESPLATAN PREGLED MADEŽA

12.10.2023.

Gradsko društvo Crvenog križa Krk u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo PGŽ-a , provodi BESPLATAN pregled madeža.
 

Besplatan pregled madeža će se održati u DOMU ZDRAVLJA KRK, u ordinaciji Dr. Vanje Tomca, 21.10.2023. godine.
 

Potrebno se obavezno naručiti na broj telefona 051/358-728 u periodu od 13.10.2023. do 19.10.2023. od 9:00 -12:00 sati.

Obavijesti

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani radova u 2024. godini - Savjetovanje je zatvoreno

10.10.2023.

            Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana. 

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu - Savjetovanje je zatvoreno

10.10.2023.

          Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana. 

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o izmjenama odluke o porezima Općine Punat - Savjetovanje je zatvoreno

10.10.2023.

         Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana. 

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o visini poreznih stopa poreza na dohodak u Općini Punat - Savjetovanje je zatvoreno

10.10.2023.

        Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana. 

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o redu na pomorskom dobru - Savjetovanje je zatvoreno

09.10.2023.

                Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana. 

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNAT

06.10.2023.

        Na temelju članka 5. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Punat ("Službene novine Primorsko – goranske županije", broj 21/16, 27/16, 11/17 i 11/20) i Zaključka općinskog načelnika, KLASA: 944-01/22-02/11, URBROJ: 2170-31-02/1-23-7 od 29. rujna 2023. godine  i Zaključka općinskog načelnika, KLASA: 943-01/20-01/1, URBROJ: 2170-31-02/1-23-22 od 3. listopada 2023. godine općinski načelnik raspisuje
 

 

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Punat
 

Prilog: 
Natječaji

Stranice