E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o postavi urbane opreme na području Općine Punat - Savjetovanje je zatvoreno

17.11.2023.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana.
 

Stupanjem na snagu novog Zakona o  o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine” broj 83/23) unesene su novine koje se odnose na upravljanje i održavanje pomorskog dobra te su odredbe koje se odnose na pomorsko dobro izbrisane iz ove Odluke. Definirane su jasnije neke odredbe Odluke, izmjenjeni nazivi pojedinih lokacija te su konvertirani iznosi iz kune u euro.
 

U prilogu Vam donosimo Prijedlog Odluke o izmjeni i  dopuni Odluke o postavi urbane opreme na području Općine Punat te vas pozivamo da sudjelujete u ovom savjetovanju svojim komentarima, primjedbama i prijedlozima koje podnosite na priloženom obrascu za sudjelovanje u e-savjetovanju.
 

 

 Za sve dodatne upite, sudionici savjetovanja mogu se obratiti Anamarija Rimay Bjelobaba, mag.iur., viša stručna suradnica za pravne poslove, pismeno na adresu Općine Punat, Novi put 2, 51521 Punat ili putem elektronske pošte na e-mail adresu: anamarija.rimay@punat.hr

Savjetovanje ostaje otvorenim do 31. prosinca 2023. godine.