JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA I TERASA

02.06.2023.
Natječaji

Zadnja izmjena: 02.lipnja 2023. godine objavom Odluke o izboru najbolje ponude - u prilogu.
 

Na temelju članka 5. Odluke o zakupu javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 10/19 i 9/21) i Odluke o lokacijama za zakup javnih površina KLASA: 081-01/22-01/01, URBROJ: 2170-31-02/1-22-8 i Odluke i izmjeni i dopuni Odluke KLASA:081-01/22-01/1, URBROJ:2170-31-02/1-23-28 raspisuje se
 

Javni natječaj za zakup javnih površina i terasa
 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom
«NE OTVARATI- za natječaj»
na adresu:
OPĆINA PUNAT
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
Novi put 2, 51521 PUNAT

 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 15 (petnaesti) dan od dana objave obavijesti o raspisanom natječaju u „Novom listu“ do 13,00 sati neovisno o načinu dostave, odnosno do 26. svibnja 2023. godine.

Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se u „Novom listu“ dana 11. svibnja 2023. godine, a tekst natječaja na oglasnim pločama i Internet stranici Općine Punat.
 

Ponude koje pristignu  26. svibnja 2023. godine nakon 13,00 sati neovisno o načinu dostave smatraju se zakašnjelima.

 

Javno otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dana 26. svibnja 2023. godine u 13:30 sati, u Maloj sali Narodnog doma u Puntu, Novi put 2.
Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat ili na telefon 051/855-691.