POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - GRAĐENJE I OPREMANJE VJEŽBALIŠTA ZA UMIROVLJENIKE

07.09.2023.
Natječaji

Predmet nabave je izvođenje radova i nabava opreme za građenje i opremanje vježbališta za umirovljenike u Puntu sukladno Troškovniku (prilog 2.).
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 

 
OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

„PONUDA: Izvođenje radova i nabava opreme za građenje i opremanje vježbališta za umirovljenike u Puntu“
 

ROK ZA DOSTAVU PONUDE:
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena Naručitelju najkasnije do 12. rujna 2023. godine (utorak) do 12:00 sati.