POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - NABAVA POLUPODZEMNIH SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA

07.02.2024.
Natječaji

Predmet nabave je nabava polupodzemnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u Puntu sukladno tehničkim specifikacijama (Prilog 2.) i troškovniku (Prilog 3.).

 

CPV oznaka: 39224330-0 Kante.
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 

OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

„PONUDA: NABAVA POLUPODZEMNIH SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA“
 

ROK ZA DOSTAVU PONUDE:

Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena Naručitelju najkasnije do 12. veljače 2024.godine (ponedjeljak) do 12:00 sati.
 

Odluka o odabiru ponude ili poništenju dostavlja se bez odgode svakom ponuditelju putem elektroničke pošte (e-mailom), objavom na internetskim stranicama, putem poštanskih usluga ili na drugi dokaziv način.
Na odluku o odabiru ili poništenju postupka nije dopuštena žalba.
Naručitelj zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu.