POZIV NA DOSTAVU PONUDA - UREĐENJE STREET WORKOUT PARKA

06.02.2024.
Natječaji

Predmet nabave je uređenje street workout parka- građenje platoa za jogu sukladno Troškovniku (prilog 2.).
 

 
CPV oznaka: 45236210-5 Radovi na gornjem ustroju za dječja igrališta

                      37450000-7 Oprema za sportove na igralištima i terenima.
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 

 
OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

„PONUDA: Uređenje street workout parka- građenje platoa za jogu“
 

ROK ZA DOSTAVU PONUDE:

Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena Naručitelju najkasnije do 12. veljače 2024. godine (ponedjeljak) do 12:00 sati.
 

Odluka o odabiru ponude ili poništenju dostavlja se svakom ponuditelju na dokaziv način u roku ne dužemu od 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.
Na odluku o odabiru ili poništenju postupka nije dopuštena žalba.
Naručitelj zadržava pravo poništiti postupak jednostavne nabave prije ili nakon roka za dostavu ponuda bez posebnog pisanog obrazloženja.
Naručitelj zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu.