POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - IZRADA PROCJENE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA S IZRADOM PROCJEMBENIH ELABORATA

07.06.2023.
Natječaji

Predmet nabave je usluga ovlaštenog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina za izradu procjene tržišne vrijednosti nekretnina s izradom procjembenih elaborata.

CPV oznaka: 71319000-7 Usluge vještačenja.
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 

 OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

„PONUDA: IZRADA PROCJEMBENIH ELABORATA O TRŽIŠNOJ VRIJEDNOSTI NEKRETNINA“
 

ROK ZA DOSTAVU PONUDE:
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena Naručitelju najkasnije do 12. lipnja 2023. godine (ponedjeljak), do 12:00 sati.