E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge - Savjetovanje je zatvoreno

19.04.2023.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana.
 

U prilogu Vam donosimo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o pružanju javne usluge te vas pozivamo da sudjelujete u ovom savjetovanju svojim komentarima, primjedbama i prijedlozima.
 

Ova  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Punat donosi se zbog uvođenja RFID kartice za korištenje spremnika na javnoj površini, tj.  na spremnike za miješani komunalni otpad ugrađuje se otpadomjeri s brojačem ubačenih vrećica  pri čemu se pojedinačno korištenje javne usluge omogućuje evidentiranjem pojedinačnog korištenja spremnika. Nadalje, jasnije je definirano što obuhvaća cijena javne usluge, ugovorna kazna.
 

Za sve dodatne upite, sudionici savjetovanja mogu se obratiti Anamarija Rimay Bjelobaba, mag.iur., viša stručna suradnica za pravne poslove, pismeno na adresu Općine Punat, Novi put 2, 51521 Punat ili putem elektronske pošte na e-mail adresu: anamarija.rimay@punat.hr
 

Savjetovanje ostaje otvorenim do 19. svibnja  2023. godine.
 

Hvala na sudjelovanju!