EVIDENTIRANJE NERAZVRSTANE CESTE 143

16.10.2022.
Obavijesti

          Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) objavljuje se
 
                        JAVNI POZIV
 

          Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta oznake „143“ i dio ceste oznake „55“ u k.o. Punat (približno od k.č. 4793/3 do 5171/2 k.o. Punat) o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu.
 

            Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao –javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Punat.
 

          Geodetski elaborat izvedenog stanja ceste izradit će tvrtka Geo-kom d.o.o., Ul. bana Josipa Jelačića 87, 47250 Duga Resa.
 

          Obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene predmetne ceste započet će 25. listopada 2022. godine uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.
 

          Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 2.11.2022. godine u vremenu od 11 do 11.30 sati u prostorijama Općine Punat, Novi put 2, 51521 Punat.

Prilog: