Javni natječaj za zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Punat

28.08.2022.
Natječaji

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 23. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Punat ("Službene novine Primorsko – goranske županije" broj 21/16, 27/16, 11/17 i 11/20) i Zaključka Općinskog vijeća Općine Punat (KLASA: 024-05/22-01/5, URBROJ: 2170-31-01-22-5) općinski načelnik raspisuje 

Javni natječaj za zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Punat

Raspisuje se natječaj za zakup sljedećih nekretnina u vlasništvu Općine Punat:
 - ½ dijela k.č. 5207/8 i k.č. 5197/3 k.o. Punat

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom:
«Ponuda za zakup građevinskog zemljišta po natječaju – ne otvarati»

na adresu:
OPĆINA PUNAT
 Novi put 2
 51521 Punat

 
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu“ do 15,00 sati neovisno o načinu dostave. Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se u „Novom listu“ dana 28. kolovoza 2022. godine. Ponude koje pristignu nakon 15,00 sati dana 12. rujna 2022. godine bez obzira na način dostave smatraju se zakašnjelima.

Otvaranje i izbor ponuda obavit će se 13. rujna 2022. godine u 12:30 sati u prostorijama Općine Punat.