NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNAT

26.06.2022.
Natječaji

        Na temelju članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 45. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18, 19/10, 3/20 i 3/21), članka 2. i  5. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Punat ("Službene novine Primorsko – goranske županije" broj 21/16, 27/16, 11/17 i 11/20) i Zaključka općinskog načelnika, KLASA:940-01/22-01/4, URBROJ: 2170-31-02/1-22-4 od 21. lipnja 2022. godine općinski načelnik raspisuje

           Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Punat
 

Prodaje se nekretnina u vlasništvu Općine Punat:

- z.č. 3338/2, maslinik površine 25 m2, upisana u zk.ul. 3204 k.o. Punat
 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom:
 

«Ponuda za kupnju nekretnina po natječaju – ne otvarati»
na adresu:
OPĆINA PUNAT
 Novi put 2
 51521 Punat

 
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 8 (osmi) dan od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu“ do 15,00 sati neovisno o načinu dostave. Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se u „Novom listu“ dana 26. lipnja 2022. godine.

Ponude koje pristignu nakon 15,00 sati dana 4. srpnja 2022. godine bez obzira na način dostave smatraju se zakašnjelima.
 

Otvaranje i izbor ponuda obavit će se 5. srpnja 2022. godine u 10:00 sati u prostorijama Općine Punat.
Nepotpune ponude i ponude podnesene izvan utvrđenog roka neće se razmatrati.

 

Prilog: