JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup montažnog kioska

04.01.2022.
Natječaji

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i Zaključka (KLASA:372-03/21-01/8, URBROJ:2142-02-02/1-21-6), općinski načelnik Općine Punat raspisuje
 
J A V N I  N A T J E Č A J za davanje u zakup montažnog kioska
 

Prikupljaju se ponude za zakup jednog (1) montažnog kioska, dimenzije 4m x 3 m, odnosno ukupno 12 m², smješten na z.č. 4347/14 i 4347/13 k.o. Punat, a u svrhu skladištenja materijala i alata za potrebe poslovanja. 
Montažni kiosk daje se u zakup na razdoblje od 5 godina uz mogućnost produženja do 3 godine. 
Početna cijena zakupnine po kiosku iznosi 450 EUR/godišnje u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan sklapanja ugovora.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici preporučenom pošiljkom ili osobnom dostavom na adresu:
 
OPĆINA PUNAT
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
Novi put 2, 51521 Punat

 
 
s naznakom “NE OTVARATI – Natječaj za davanje u zakup montažnog kioska”, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave Natječaja na službenoj web stranici Općine Punat i na oglasnoj ploči Općine Punat.
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena Općini Punat najkasnije do 28. prosinca 2021.godine (utorak), do 15:00 sati.

Zadnja objava na web stranici je 4. siječnja 2022. godine objavom Odluke o izboru najbolje ponude.