POZIV NA DOSTAVU PONUDA

24.11.2021.
Natječaji

Predmet nabave je usluga izrade geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta (Punat i Stara Baška) sukladno skicama u privitku, a u svrhu evidentiranja nerazvrstanih cesta prema stvarnom stanju na terenu sa upisom u katastarski plan, katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

„PONUDA: IZRADA GEODETSKIH ELABORATA IZVEDENOG STANJA NERAZVRSTANIH CESTA “

 

ROK ZA DOSTAVU PONUDE:
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena Naručitelju najkasnije do 30. studenog 2021.godine (utorak), do 12:00 sati.