POZIV NA DOSTAVU PONUDA - RADOVI NA UREĐENJU OBJEKTA NA ADRESI I.G. KOVAČIĆA 81

20.11.2023.
Natječaji

Predmet nabave je izvođenje radova na uređenju objekta na adresi I.G. Kovačića 81 sukladno Troškovniku.
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 

 

OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

„PONUDA: Izvođenje radova na uređenju objekta na adresiI.G. Kovačića 81 u Puntu“
 

 

ROK ZA DOSTAVU PONUDE:

Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena Naručitelju najkasnije do 27. studenog 2023.godine (ponedjeljak), do 12:00 sati.