Iskaz interesa za korištenje - nabavku rotacijske freze traktorske/ gredičar sa sijačicom

04.09.2023.
Obavijesti

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ planira nabaviti frezu gredičarku sa sijačicom koja bi bila na korištenju poljoprivrednim gospodarstvima za potrebe sanacije šteta od divljih životinja, a prvenstveno divljih svinja na travnjacima, pašnjacima i livadama.
 

Freza gredičarka sa sijačicom je priključni stroj na traktoru namijenjen pripremi tla, poravnavanju tla te time saniranju šteta od divljih svinja i ujedno usijavanju sjemena djetelina ili trava i to sve u jednom prohodu.
 

Slijedom navedenog ovim Vas putem tražimo iskaz interesa da li imate potrebu za korištenjem ovakvog priključnog stroja te Vam u privitku dostavljamo ponude po kojima se planira nabavka istog.
 

Iz ponuda u privitku vidljive su dimenzije priključnog stroja za traktor, rotacijske freze traktorske / gredičar sa sijačicom te potrebne snage traktora.
 

Centar je proračunski korisnik Primorsko-goranske županije te se predmetni stroj neće moći dati na korištenje poljoprivrednom gospodarstvu bez naknade.
 

Budući da je Centru interes razvoj i unapređenje poljoprivrede, cijena najma bila bi u simboličnom iznosu, a ista će biti određena naknadno od strane Upravnog vijeća Centra.
 

Ovim Vas putem ujedno molimo za Vaše mišljenje da li ste u mogućnosti da predmetni stroj preuzimate i isti vraćate u sjedište Centra ili da se takav stroj nabavi za područje pojedine jedinice lokalne samouprave kao bi se izbjegli prijevozni troškovi.
 

Predmetni iskaz interesa namijenjen je poljoprivrednim gospodarstvima koja molimo za pismeno očitovanje.
 

U cilju što lakšeg iskaza interesa u privitku Vam dostavljamo anketu za pismeno očitovanje po predmetnom te Vas molimo da istu ispunite i dostavite na adresu Centra:
 

Stara Sušica
Karolinska cesta 87
51314 Ravna Gora
ili na email:centar@cprr.hr  najkasnije do 18. rujna 2023. godine.

Prilog: