NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNAT

13.01.2023.
Natječaji

            Na temelju članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 46. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 36/22), članka 2. i  5. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Punat ("Službene novine Primorsko – goranske županije", broj 21/16, 27/16, 11/17 i 11/20) i Zaključka općinskog načelnika, KLASA: 944-01/19-03/2 URBROJ: 2170-31-02/1-23-9 od 11. siječnja 2023. godine općinski načelnik raspisuje
 

Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Punat
 

Predmet natječaja je:
 
Prodaja nekretnine u vlasništvu Općine Punat:

 - 10/55 dijela z.č. 2289/7, pašnjak površine 55 m2, upisana u zk.ul. 3204 k.o. Punat, odnosno površina od 10 m2.
 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom:
 

«Ponuda za kupnju nekretnine po natječaju – ne otvarati»
na adresu:
OPĆINA PUNAT
 Novi put 2
 51521 Punat
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 8 (osmi) dan od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu“ do 15,00 sati neovisno o načinu dostave. Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se u „Novom listu“ dana 15. siječnja 2023. godine.
Ponude koje pristignu nakon 15,00 sati dana 23. siječnja 2023. godine bez obzira na način dostave smatraju se zakašnjelima.