POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - IZRADA GLAVNOG PROJEKTA NOGOSTUPA U ULICI AUGUSTA CESARCA

16.11.2022.
Natječaji

Predmet nabave je usluga izrade glavnog projekta nogostupa u ulici Augusta Cesarca u Puntu (ŽC 5125) s pribavljanjem građevinske dozvole.
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 

OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat
 

„PONUDA: IZRADA GLAVNOG PROJEKTA NOGOSTUPA U A. CESARCA U PUNTU “
 

ROK ZA DOSTAVU PONUDE:
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena Naručitelju najkasnije do 14. studenog 2022.godine (ponedjeljak), do 12:00 sati.

Zadnja izmjena na stranici 16.11.2022. objavom Odluke o odabiru koja se nalazi u prilogu.