NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNAT

08.07.2022.
Natječaji

Na temelju članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 45. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18, 19/10, 3/20 i 3/21), članka 2. i  5. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Punat ("Službene novine Primorsko – goranske županije" broj 21/16, 27/16, 11/17 i 11/20) i Zaključka općinskog načelnika, KLASA: 944-01/21-02/13, URBROJ: 2170-31-02/1-22-9 od 5. srpnja 2022. godine općinski načelnik raspisuje
 

                               Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Punat

 

Predmet natječaja je:
 
Prodaja nekretnine u vlasništvu Općine Punat:
 - 1/4 dijela z.č. 604/14, vinograd površine 45 m2, upisana u zk.ul. 3909 k.o. Stara Baška u površini od 11,25 m2

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju uvjete za sudjelovanje na Natječaju.

Ponuditelji koji se natječu,  moraju po svim osnovama imati podmirene dospjele obveze prema Općini Punat do trenutka otvaranja ponuda.
 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom:

«Ponuda za kupnju/zamjenu nekretnina po natječaju – ne otvarati»
na adresu:
OPĆINA PUNAT
 Novi put 2
 51521 Punat
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 8 (osmi) dan od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu“ do 12,00 sati neovisno o načinu dostave. Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se u „Novom listu“ dana 10. srpnja 2022. godine. Ponude koje pristignu nakon 12,00 sati dana 18. srpnja 2022. godine bez obzira na način dostave smatraju se zakašnjelima.

Otvaranje i izbor ponuda obavit će se 19. srpnja 2022. godine u 10:00 sati u prostorijama Općine Punat. Nepotpune ponude i ponude podnesene izvan utvrđenog roka neće se razmatrati.

 

Prilog: