JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

11.06.2022.
Natječaji

Na temelju članka 5. Odluke o zakupu javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 10/19 i 9/21) i Odluke o lokacijama za zakup javnih površina (KLASA: 080-02/21-01/01, URBROJ: 2142-02-02/1-21-5 od 5. veljače 2021. godine i KLASA: 081-01/22-01/01, URBROJ: 2170-31-02/1-22-8 od 21. travnja 2022. godine) raspisuje se
 

Javni natječaj za zakup javnih površina
 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom
«NE OTVARATI- za natječaj»
na adresu:
OPĆINA PUNAT
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
Novi put 2, 51521 PUNAT
 
            Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave obavijesti o raspisanom natječaju u „Novom listu“ do 13,00 sati neovisno o načinu dostave, odnosno do 27. lipnja 2022. godine. Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se u „Novom listu“ dana 12. lipnja 2022. godine, a tekst natječaja na oglasnim pločama i Internet stranici Općine Punat.

Ponude koje pristignu 27. lipnja 2022. godine nakon 13,00 sati neovisno o načinu dostave smatraju se zakašnjelima.
 

Nepotpune, neodređene i nepravovremene ponude, kao i ponude kojima je iznos zakupnine manji od onog određenog u početnoj cijeni neće se razmatrati.
 

Javno otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dana 27. lipnja 2022. godine u 13:30 sati, u Maloj sali Narodnog doma u Puntu, Novi put 2.
Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat ili na telefon 051/855-689.