NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU VJEŽBENIKA U JUO OPĆINE PUNAT

15.06.2022.
Natječaji

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat raspisuje
 
Natječaj za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat
 

na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA RAČUNOVODSTVO I NAPLATU PRIHODA (1 izvršitelj/izvršiteljica), za obavljanje vježbeničkog staža na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.
 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:
 

“NE OTVARAJ – natječaj za prijam vježbenika u službu“
 
na adresu:
Općina Punat
Novi put 2

51521 Punat
 

osobno ili preporučenom poštom, u roku od 10 (deset) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.
Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 58/22 od 25. svibnja 2022. godine.

 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Cjeloviti tekst Natječaja i obrazac Privole - U PRILOGU.

Zadnja izmjena na stranici 15. lipnja 2022. godine objavom Rang liste kandidata nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisanog testiranja) i intervjua - U PRILOGU.