NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNAT

14.04.2022.
Natječaji

Na temelju članka 5. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Punat ("Službene novine Primorsko – goranske županije", broj 21/16, 27/16, 11/17 i 11/20) i Zaključka općinskog načelnika Općine Punat, KLASA: 944-01/21-02/20,  URBROJ: 2170-31-02/1-22-6 od 8. travnja 2022. godine, objavljuje se
 
Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Punat

Prodaju se nekretnine u vlasništvu Općine Punat:
 
 - z.č. 2602/2, voćnjak površine 38 m2, zk.ul. 2377 k.o. Punat                 
 - z.č. 2604/4, neplodno površine 10 m2, zk.ul.3204 k.o. Punat

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom:
 
«Ponuda za kupnju nekretnine po natječaju – NE OTVARATI» na adresu:
OPĆINA PUNAT
Novi put 2

51521 Punat
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 8 (osmi) dan od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu“ do 12,00 sati neovisno o načinu dostave.

Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se u „Novom listu“ dana 14. travnja 2022. godine. Ponude koje pristignu nakon 12:00 sati dana 22. travnja 2022. godine bez obzira na način dostave smatraju se zakašnjelima.
 

Otvaranje i izbor ponuda obavit će se 22. travnja 2022. godine u 13:00 sati u prostorijama Općine Punat.

Nepotpune ponude i ponude podnesene izvan utvrđenog roka neće se razmatrati.
Tekst natječaja  - U PRILOGU: