JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNAT

28.10.2021.
Natječaji

Prodaja/zamjena nekretnina u vlasništvu Općine Punat:
 - z.č. 4548/1, oranica površine 94 m2, upisana u zk.ul. 4295 k.o. Punat
 - z.č. 4548/2, oranica površine 153 m2, upisana u zk.ul. 4295 k.o. Punat

Početna vrijednost navedenog zemljišta određuje se u iznosu od 1.000,00 kn/m2.
Sukladno Urbanističkom planu uređenja naselja - UPU 3 građevinsko područje naselja N1 – centralno naselje Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“broj 34/10, 40/13, 40/14, 13/16 i 3/20) nekretnine se nalaze u zoni M1- mješovita namjena (pretežito stambena namjena).
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom:
«Ponuda za kupnju/zamjenu nekretnina po natječaju – NE OTVARATI»
na adresu:
OPĆINA PUNAT 
Novi put 2
51521 Punat

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 8 (osmi) dan od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu“ do 15,00 sati neovisno o načinu dostave.
Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se u „Novom listu“ dana 28. listopada 2021. godine. Ponude koje pristignu nakon 15,00 sati dana 5. studenog 2021. godine bez obzira na način dostave smatraju se zakašnjelima.
Otvaranje i izbor ponuda obavit će se 8. studenog 2021. godine u 10:00 sati u prostorijama Općine Punat.
Nepotpune ponude i ponude podnesene izvan utvrđenog roka neće se razmatrati.
Tekst natječaja  - U PRILOGU: