JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNAT

17.09.2021.
Natječaji

Prodaje se nekretnina u vlasništvu Općine Punat:
3/124 dijela z.č. 4549/2, oranica površine 124 m2, upisana u zk.ul. 3204 k.o. Punat u površini od 3 m2, odnosno 3/124 dijela nekretnine.

Sukladno Urbanističkom planu uređenja naselja - UPU 3 građevinsko područje naselja N1 – centralno naselje Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“broj 34/10, 40/13, 40/14, 13/16 i 3/20) smještena je u području oznake M1- mješovita namjena (pretežito stambena namjena).
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom:
«Ponuda za kupnju nekretnina po natječaju – ne otvarati»
na adresu:
OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 8 (osmi) dan od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu“ do 15,00 sati neovisno o načinu dostave. Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se u „Novom listu“ dana 19. rujna 2021. godine. Ponude koje pristignu nakon 15,00 sati dana 27. rujna 2021. godine bez obzira na način dostave smatraju se zakašnjelima.

Otvaranje i izbor ponuda obavit će se 28. rujna 2021. godine u 10:00 sati u prostorijama Općine Punat.
Nepotpune ponude i ponude podnesene izvan utvrđenog roka neće se razmatrati.

Tekst natječaja - U PRILOGU:
 

Prilog: