POZIV NA DOSTAVU PONUDA

15.09.2021.
Natječaji

Zadnja promjena na stranici 15.9.2021. godine objavom Odluke o odabiru koja se nalazi U PRILOGU

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za nabavu opreme i instalaciju pristupnih točaka za javni bežični internet - WiFi4EU, sukladno priloženoj dokumentaciji. 
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja.

Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: USLUGA I OPREMA ZA INSTALIRANJE BEŽIČNOG INTERNETA WIFI4EU“
.  
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 14. rujna 2021. godine (utorak) do 12:00 sati.

Detalji poziva - U PRILOGU: