POZIV NA DOSTAVU PONUDA

15.07.2021.
Natječaji

Predmet nabave je nabava i doprema dopunskih nastavnih sredstava obveznih predmeta za redovnu osnovnoškolsku nastavu u školsku godinu 2021./2022. sukladno troškovniku.
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja.
Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat
„PONUDA: Nabava i doprema dopunskih nastavnih sredstava obveznih predmeta za redovnu osnovnoškolsku nastavu 2021./2022.“
ROK ZA DOSTAVU PONUDE:
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena Naručitelju najkasnije do 21. srpnja 2021.godine (srijeda) do 12:00 sati.