JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

23.06.2021.
Natječaji

Objavljuje se Javni natječaj za zakup javnih površina. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom «NE OTVARATI- za natječaj javnih površina» na adresu: OPĆINA PUNAT, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, Novi put 2, 51521 PUNAT 
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 8 (osam) dana od dana objave obavijesti o raspisanom natječaju u „Novom listu“ do 15,00 sati neovisno o načinu dostave, odnosno do 01. srpnja 2021. godine. Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se u „Novom listu“ dana 23. lipnja 2021. godine, a tekst natječaja na oglasnim pločama i Internet stranici Općine Punat. Ponude koje pristignu 01. srpnja 2021. godine nakon 15,00 sati smatraju se zakašnjelima. Nepotpune, neodređene i nepravovremene ponude, kao i ponude kojima je iznos zakupnine manji od onog određenog u početnoj cijeni neće se razmatrati.