E- savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu odluke o komunalnom doprinosu - savjetovanje je zatvoreno

10.11.2020.

 Odlukom o komunalnom doprinosu određuju se:

  • zone na području Općine Punat za plaćanje komunalnog doprinosa,
  • jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama,
  • način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa
  • uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

 
Predlaže se donošenje nove Odluke budući da su izbrisani dijelovi iz prijašnje Odluke koje propisuje Zakon o komunalnom gospodarstvu te su izmijenjeni rokovi od kada se računa plaćanje komunalnog doprinosa sukladno drugostupanjskom rješenju.
 
Temeljem čl. 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. br. 25/13, 85/15)  tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.
 
U prilogu Vam donosimo Prijedlog odluke komunalnom doprinosu te vas pozivamo da sudjelujete u ovom savjetovanju svojim komentarima, primjedbama i prijedlozima koje podnosite na priloženom obrascu za sudjelovanje u e-savjetovanju. Za sve dodatne upite, sudionici savjetovanja mogu se obratiti pismeno na adresu Općine Punat, Novi put 2, 51521 Punat, ili putem elektronske pošte na e-mail adresu: anamarija.rimay@punat.hr te putem web obrasca ispod.
 
Savjetovanje ostaje otvorenim do 10. studenoga 2020. godine.
 
Hvala na sudjelovanju!